Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΜΕΤΑ της συνήθους επισημότητος θέλει εορτασθή σήμερον και εις την πόλιν μας η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας. Μετά την θείαν λειτουργίαν θέλει τελεσθή εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Υπαπαντής η δοξολογία, τελεταρχούντος του Σεβ. Μητροπολίτου και παρισταμένων όλων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, των συλλόγων και σωματείων και πλήθος λαού. Προ του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΑΥΡΙΟΝ η επέτειος της εθνικής ημών παλιγγενεσίας θα εορτασθή ενταύθα μετά πάσης
ΑΥΡΙΟΝ η επέτειος της εθνικής ημών παλιγγενεσίας θα εορτασθή ενταύθα μετά πάσης της δυνατής μεγαλοπρεπείας. Η δοξολογία θα τελεσθή εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μελετίου, κατ’ αυτήν δε θα παραστώσι πάσαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί της πόλεως αρχαί, οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι τετιμημένοι δια παρασήμων ή αριστείων... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΣΗΜΕΡΟΝ εις τον Αμερικανικόν Κινηματογράφον το μέγα κοινωνικόν έργον η
ΤΟ Υπουργείον  Εσωτερικών εγνώρισε τηλεγραφικώς εις τους Νομάρχας του Κράτους ότι δια δημοσιευομένου νομοθετικού διατάγματος η εθνική εορτή θα εορτασθή την 25η τρέχοντος μηνός συμπίπτουσαν την ερχόμενην Κυριακήν. Η ανωτέρω διαταγή εκοινοποιήθη εις τον Δήμαρχον παρά της Νομαρχίας, ο οποίος από της χθες προέβη εις τας δεούσας ενεργείας δια τον... Διαβάστε περισσότερα...
Η χθεσινή καλοκαιρία συνεκέντρωσε κόσμον και κοσμάκην εις τας εξοχάς της πόλεως
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
Η χθεσινή καλοκαιρία συνεκέντρωσε κόσμον και κοσμάκην εις τας εξοχάς της πόλεως εις τας οποίας εκηρύχθησαν άχρηστα όλα τα αρτιστίκ γυναικεία καπέλα. Εις την Αγίαν Σιώνα εξέδραμον όλοι οι μπουρζουά, οίτινες ερρίφθησαν εις το γλέντι δια να επιστρέψουν με πολύν θόρυβον τας εσπερινάς ώρας εις τη πόλιν.
 
Οι φίλοι του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΧΘΕΣ την πέμπτην πρωινήν ώραν συνελήφθη εις την εν Μπαλιάγα οικίαν του Παναγ. Μημήκου ο
Ο καιρός απεκατεστάθη οριστικώς, καθώς φαίνεται πλέον εισήλθομεν εις την καλυτέραν εποχήν του έτους, την προάνοιξιν. Η παραλία τας πρώτας απογευματινάς ώρας θαύμα ωμορφιάς. Οι λάτρεις του ωραίου ήρχισαν δια της αμμουδιάς να κάνουν περιπάτους μέχρις Αγίας Σιών.
 
-ΧΘΕΣ την πέμπτην πρωινήν ώραν συνελήφθη εις την εν Μπαλιάγα οικίαν του Παναγ.... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Απαγορεύεται η σφαγή και πώλησις κρεάτων καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος πλην της Κυριακής
ΕΝΕΚΡΙΘΗ χθες διάταξις της Διοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσηνίας δια της οποίας απαγορεύεται η σφαγή και πώλησις κρεάτων καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος πλην της Κυριακής, καθώς και η παρασκευή φαγητών εκ κρεάτων κατά τας ιδίας ημέρας της εβδομάδος εν τοις ξενοδοχείοις, μαγειρείοις κ.λπ. μέχρι των εορτών του Πάσχα.
 
-ΕΧΟΡΗΓΗΘΗΣΑΝ χθες παρά της... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η χθεσινή ημέρα καθαρώς χειμωνιάτικη, με βροχή, χαλάζι, κρύο και λάσπη.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα του αστυνομικού τμήματος Φιλιατρών την προπαρελθούσαν νύκτα άγνωστοι εισελθόντες δι’ αντικλείδος εις το εκεί γαλακτοπωλείον του Παν. Φουνζά, αφήρεσαν 35 οκάδας ζάχαριν, δύο οκάδες καφέ και δέκα πακέτα σιγαρέττων. Η ολική αξία των κλαπέντων... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...συμπλοκή έλαβεν χώραν μετά του ενωμοτάρχου Μιχαήλ Πίκουλα
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΤΟ μεσονύκτιον της χθες εν τη κάτω πλατεία ακριβώς προ των γραφείων της Τραπέζης Καλαμών συμπλοκή έλαβεν χώραν μετά του ενωμοτάρχου Μιχαήλ Πίκουλα και των αδελφών Κωνσταντίνου και Ιωάννου Ταβουλάρη κατοίκων Γιαννιτσανίκων, υπό τας ακολούθους περιστάσεις.
 
Ο εν λόγω ενωμοτάρχης εκτελών υπηρεσίαν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια... ΑΙ αιώνιαι μεταβολαί του καιρού εξεκούρδισαν τα νεύρα
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΑΙ αιώνιαι μεταβολαί του καιρού εξεκούρδισαν κυριολεκτικώς τα νεύρα των συμπολιτών, οι οποίοι κλείνονται ενωρίτατα εις τα σπίτια των, την στιγμήν μάλιστα καθ’ ην το ημερολόγιον δεικνύει μέσα Μαρτίου.
 
-ΔΡΑΣΤΗΡΙΑΙ γίνονται προπονήσεις ερασιτεχνών δια την σειράν των συναυλιών αίτινες θα δοθούν υπό του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΕΞΩΘΙ του χωρίου Μικρομάνη της Θουρίας ευρέθη προχθές την πρωίαν φονευμένος
ΕΞΩΘΙ του χωρίου Μικρομάνη της Θουρίας ευρέθη προχθές την πρωίαν φονευμένος ο Ευάγγελος Νικητόπουλος. Ανακρίσεων επελήφθη ο Ειρηνοδίκης Θουρίας προς ανακάλυψιν των δραστών του στυγερού εγκλήματος.
 
-ΕΞ Αβάνας των Ηνωμένων Πολιτειών απεστάλησαν εις τον Σον Μητροπολίτην 90 δολάρια προερχόμενα εξ ενεργηθέντος εράνου τη πρωτοβουλία του εκεί... Διαβάστε περισσότερα...