Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΜΕΤΑΞΥ των κατερχομένων εις τον εκλογικόν αγώνα είναι και ο συμπολίτης μας Βασίλειος Χρ. Κροντήρης, όστις ζητεί να περιβληθή με την τιμίαν λαϊκήν εντολήν. Ακολουθών το παράδειγμα του μακαρίτου πατρός του ως δημαρχιακός πάρεδρος Καλαμών και οσάκις έλαβε την ευκαιρίαν να διευθύνη τα του Δήμου, απέδειξεν ότι είναι εξ εκείνων οίτινες επιδιώκουν την αληθινήν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής εις το χωρίον Μπέρεκλα συνεπλάκησαν δια λόγους τιμής οι Δημ. Κουτσούκος, Ιωάν. Κουτσούκος, Κωνστ. Κουτσούκος, Δ. Κοσσυβάκος, Γ. Κουτσούκος και Λ. Κουτσούκος. Αποτέλεσμα της συμπλοκής υπήρξεν ο φόνος των δύο πρώτων και ο σοβαρός τραυματισμός της κατά τύχην ευρεθείσης εις τον τόπον της συμπλοκής... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Θα ενδυθήτε εφέτος όλοι με μεγάλην οικονομίαν κατά το ευρωπαϊκόν σύστημα. Παλτά και αδιάβροχα αγγλικά, ενδυμασίαι Βιέννης και μάλλινον ύφασμα, τελείαν εφαρμογήν και εξαιρετικό γούστο στου Κ.Ι. Κατσάνη, Αριστομένους 34. Έχουν ασυναγώνιστον εφαρμογήν, εις δε την Ευρώπην ενδύονται όλαι αι τάξεις με έτοιμα ενδύματα πρώτης τάξεως, τα οποία πλην των άλλων παρέχον... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ η Καλαμάτα διηγκωνίζετο και συνωθείτο χθες προ των εισόδων του Αμερικανικού Κινηματογράφου δια να παρακολουθήση την πρώτην παράστασιν της τουρνέ Ταρχαάν βέη. Από της 8ης μ.μ. οι προβλεπτικώτεροι είχον αρχίσει να προσέρχωνται προς εξσφάλισιν θέσεως, ως εκ των υστέρων δ’ απεδείχθη ότι η προνοητικότητος των ήτο απολύτως δικαιολογημένη... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής υπουργείου Στρατιωτικών πας ιδιώτης του οποίου επέταξαν κτήνος οι στασιασταί να δηλώση τούτο εις την Διοίκησιν Χωροφυλακής Μεσσηνίας ή και ημίν. Εις την δήλωσίν του ταύτην εν η να εμφαίνηται το είδος, γένος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτήνους να επισυνάψη και πιστοποιητικόν του προέδρου της οικείας κοινότητος βεβαιούντος την... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η Γεωργία θυγάτηρ Β. Κωνσταντοπούλου και σύζυγος Νικολάου Γ. Μπουρίκα, κάτοικος Καλαμαρά (Ευαίας του τέως Δήμου Εύας), δια της από 12 Οκτωβρίου 1923 αναφοράς της απευθυνομένης εις το Δικαστήριον των εν Καλάμαις Πρωτοδικών εξητήσατο όπως της επιτραπή και εγείρη την περί διαζυγίου αγωγήν της κατά του συζύγου της Ν. Γ. Μπουρίκα. Το δε δικαστήριον των εν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οίκος Π.Δ. Δικαιάκου εν Καλάμαις (παραπλεύρως εφημερίδας «Θάρρους»). Ο Π. Δικαιάκος εργασθείς επί σειράν ετών εις τους ανωτέρους φωτογραφικούς οίκους των Αθηνών και αλλαχού, εγκατασταθείς δε εν Καλάμαις διοργάνωσε φωτογραφείον απαράμιλλον των μεγαλειτέρων τοιούτων εν Αθήναις, εγκαταστήσας τελειοτάτας φωτογραφικάς μηχανάς και grafisseur,... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΘΗΝΑΙ. Η απόφασις της Επαναστάσεως περί παύσεως των αντιδραστικών εφημερίδων έχει ως εξής: «Η Επανάστασις έχουσα υπ’ όψιν ότι μερίς του ελληνικού Τύπου εν πλήρει γνώσει ειργάσθη εγκληματικώς επί έτη εναντίον των γενικών συμφερόντων της χώρας και κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν δια την διαστροφήν και κατάπτωσιν του εθνικού πολιτικού και ηθικού φρονήματος του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΘΛΙΒΕΡΟΝ άγγελμα μετεδόθη εκ Κορώνης ο θάνατος εγκρίτου πολίτου και μοναδικού πατριώτου, του Παναγιώτου Ταρσούλη. Η μόρφωσίς του, η δράσις του, η ρωμαϊκής σκληρότητος ηθική του, ήσαν τα προσόντα εκείνα τα οποία εχάρισαν εις τον εκλεκτόν της Κορώνης τέκνον μίαν εξέχουσαν θέσιν όχι μόνον εις τον τόπον του, αλλά και εις το εξωτερικόν, ένθα συχνά εποιείτο τας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα του αστυνομικού σταθμάρχου Χατζή, προχθές ο Αρ. Αναστασόπουλος κατόπιν φιλονικίας, εξήγαγε περίστροφον και πυροβολήσας τετράκις κατά του Ιωάν. Λαμπροπούλου ετραυμάτισε τούτον ελαφρώς εις την αριστεράν παρειάν τραπείς είτα εις φυγήν.
 
-ΕΞ Ανδριτσαίνης ανηγγέλθη χθες ότι ο εκ του χωρίου Λινισταίνης Γεώργιος Γκουγκούσης... Διαβάστε περισσότερα...