Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... -ΔΙΑ την εγκατάστασιν εις την πόλιν μας τηλεφωνικού κέντρου
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
Η Διεύθυνσις του Πρακτικού Λυκείου εκφράζει δημόσιον έπαινον εις τους μαθητάς Ρεντζέπην Η. του Ιωάννου, Παπαδόπουλον, Καραπαναγιώτην, Δημόπουλον, Μπαρμπετσέαν, Πετρούλιαν και Χαμόδρακαν, διότι επέδειξαν σπανίαν εν τοις μαθήμασιν επίδοσιν και αρίστην καθ’ όλην την διάρκειαν του σχολικού έτους διαγωγήν, δι’ ο και... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ τηλεγράφημα εκ Τριπόλεως ετελέσθησαν προχθές μετά πάσης μεγαλοπρεπείας τα εγκαίνια του εκεί υποκαταστήματος της Τραπέζης Καλαμών. Εντεύθεν μετέβησαν ο πρόεδρος του Εμπορικού  και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ιω. Σταματελάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κ. Πάστρας, ο διευθυντής του Κεντρικού της Τραπέζης Καλαμών Ν. Κυρηνόπουλος, ο Φ. Κωστόπουλος... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ χθες και το δεύτερο καραβάνι των σκηνιτών δι’ Αλαγωνίαν φροντίσαν να μη έχη ερασιτέχνας μουσικούς και ασπόνδους φίλους.
 
-ΑΠΟ την Τσερνίτσαν ο αρχηγός του υπόσχεται να στείλη την πρώτην σειράν των εντυπώσεών του με πληροφορίας δια την τύχην εκείνων οίτινες είχον τον ηρωισμόν να απομακρυνθούν του βερσαλιέρου των πρώτων σκηνιτών,... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΧΘΕΣ την πρωίαν πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής εγγύς του σταθμού Θουρίας ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος θήλυ ονόματι Βασιλεία, το οποίον παρεδόθη εις τον πρόεδρον της Κοινότητος.
 
- ΦΙΛΙΑ – Οιχαλίας (του ανταποκριτού μας). Εν πλήρει επιτυχία ετελέσθη το Σάββατο η σχολική εορτή του ενταύθα δημοτικού σχολείου κατά την οποίαν παρέστησαν τα μέλη... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... -ΟΙ διευθυνταί των ξενοδοχείων ύπνου...
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΧΘΕΣ περί την 10ην π.μ. απεπειράθη να αυτοκτονήση η εν των ενταύθα ξενοδοχείων διαμένουσα αοιδός Κούλα Γεωργίου, λαβούσα δόσιν υπερμαγγανικού καλίου. Εις τας φωνάς της ως το δηλητήριον ήρξατο να επενεργή, προσέτρεξαν οι ένοικοι, παρεσχέθησαν δ’ αυτή αι πρώται βοήθειαι υπό προσδραμόντος ιατρού. Εκ των... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΠΟΛΛΟΙ συμπολίται μας ερωτούν πότε θα αρχίση το κατάβρεγμα. Και ημείς τους απαντώμεν ότι θα αρχίση με τα… πρωτοβρόχια. Ας το πάρουν λοιπόν απόφασιν και ας λάβουν τα μέτρα των κατά της σκόνης προμηθευόμενοι μερικές ντουζίνες βούρτσες δια να βουρτσίζωνται κάθε πέντε λεπτά της ώρας και ακόμη από μίαν μάσκαν αντιασφυξιογόνον, ήτις δύναται να τους προφυλάξη από... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Ο Σος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος λαβών αφορμήν εξ ιδίας αυτού αντιλήψεως κατά την περιοδείαν του ότι πολλοί των χριστιανών δεν προέρχονται εις τους Ναούς κατά τας Κυριακάς, ίνα προσφέρουν προς τον Ύψιστον την οφειλομένην λατρείαν, αλλ’ άλλοι εκ τούτων τρέπονται εις εργασίας, άλλοι δε συχνάζοντες εις τα καφενεία και καπηλεία οινοποτούν και... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η χθεσινή ζέστη ήτο ανυπόφορος, ο δε πνέων λίβας και τα υψούμενα σύννεφα της σκόνης επέτειναν την απελπισίαν των συμπολιτών. Κατανοούν ήδη ότι τους καλοκαιρινούς μήνας παραμένοντες εδώ είναι το ίδιον ως να ευρίσκονται εις ωρισμένον κύκλον της Δαντικής κολάσεως. Καθυστερεί και το κατάβρεγμα δια την έλλειψιν του οποίου εξ όλων των σημείων της πόλεως ακούονται... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΗΡΧΙΣΕ η μετοικεσία εις Παραλίαν, Αγίαν Σιώνα, Αλαγωνίαν και οπουδήποτε αλλού υπάρχει κατά το θέρος δροσιά. Οι δυνάμενοι των συμπολιτών θα εγκαταλείψουν την φλεγομένην πόλιν δια να πάρουν ως επί το πολύ τα βουνά.

ΟΙ σκηνίται της Αλαγωνίας έστειλαν από την Τσερνίτσαν τας πρώτας λίαν δυσαρέστους εντυπώσεις των, τας οποίας ελπίζεται να ακολουθήσουν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΣΥΝΗΛΘΕ προχθές το απόγευμα εις την Νομαρχίαν η λιμενική επιτροπή την οποίαν απησχόλησε εξ ολοκλήρου η κατασκευή υποστέγων εν τω τελωνείω δια την τοποθέτησιν των εμπορευμάτων, η κατασκευή των οποίων απεφασίσθη κατ’ αρχήν, αποφασισθέντος συνάμα, όπως εν σχέσει προς το ζήτημα τούτο ζητηθή και η γνώμη του προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου.
 
... Διαβάστε περισσότερα...