Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Συνελήφθησαν υπό της Αστυνομίας οι παίδες... διότι υπεξήρουν τους ηλεκτρικούς λαμπτήρας του φωτισμού της πόλεως
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ βασίμως ότι περί τα τέλη τρέχοντος μηνός θα ενεργηθή η πρώτη πράσινη εορτή φυτεύσεως δενδρυλλίων εκ του ενταύθα φυτωρίου επί του παραχωρηθέντος υπό του Δημοσίου προς αναδάσωσιν Ενετικού φρουρίου.
Εις την εορτήν θα κληθώσι πάντες. Θα συμμετάσχωσι δε τα σχολεία και οι πρόσκοποι και η χάραξις θα καθορισθή υπό ειδικού ον το υπουργείον...
Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Το θαύμα εικόνος της Θεομήτορος της Μονής Βελανιδιάς
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΜΙΑ 17ετίς κόρη εξ Οιχαλίας τελευταίως υπέστη τελείαν τύφλωσιν. Η νεανίς η οποία και εξ ευπόρου οικογενείας κατήγετο και ωραία αληθώς ήτο, ευρίσκετο εις αληθινήν και στυγεράν απόγνωσιν δια το ατύχημά της αυτό. Ήλθεν εις Καλάμας δια να υποβληθή εις θεραπείαν αλλά η επιστήμη με τα φώτα της εστάθη τελείως...
Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...-ΤΟ Υπουργείον Γεωργίας δια Ν. Διατάγματος εκήρυξεν αναδασωτέαν εν Καλάμαις
O διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνίας Γενηνδουνιάς δι’ επιστολής του προς τον διευθυντήν της Παμμεσσηνιακής Κολλιτσίδαν, γνωρίζει προς αυτόν σχετικώς με το ζήτημα του Νέδοντος, ότι επερατώθη η μελέτη και ότι το σύνολον της απαιτουμένης δαπάνης θέλει ανέλθη τα 5 εκατομμύρια. Τα εκτελεσθησόμενα έργα θέλουσι πραγματοποιηθή εντός δεκαετίας αναλόγως των... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια... ΣΧΕΤΙΚΩΣ με τα υδραυλικά Παμίσου γνωρίζει ότι απεφασίσθη
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
O διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνίας Γενηνδουνιάς δι’ επιστολής του προς τον διευθυντήν της Παμμεσσηνιακής Κολλιτσίδαν, γνωρίζει προς αυτόν σχετικώς με το ζήτημα του Νέδοντος, ότι επερατώθη η μελέτη και ότι το σύνολον της απαιτουμένης δαπάνης θέλει ανέλθη τα 5 εκατομμύρια. Τα εκτελεσθησόμενα έργα... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Απαγορεύω αυστηρώς από της 2ας Μαρτίου να πωλείται κρέας
ΠΡΟΣ τον πρόεδρον κρεοπωλών ο Στρατ. Διοικητής Μπενάκης απέστειλε χθες το κάτωθι έγγραφον: «Απαγορεύω αυστηρώς από της 2ας Μαρτίου να πωλείται κρέας αμνού γάλακτος άνω των τριάκοντα δραχμών κατ’ οκάν. Γνωστοποιήσατε τούτο εις πάντας τους ενταύθα κρεοπώλας».
 
-ΤΟ Υπουργείον Εκκλησιαστικών ενέκρινε την χορηγηθείσαν εκ μέρους του εκκλησιαστικού... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Ο λαός δια χειροκροτημάτων καλεί τον Υπουργόν εις τον εξώστην
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
Η Μεσσηνία χθες υπεδέχθη δια ζωηρωτάτων εκδηλώσεων τον υπουργόν των Εσωτερικών και εκπρόσωπον της Επαναστάσεως Γεώργιον Παπανδρέου, περιοδεύοντα την Πελοπόννησον.
 
ΑΠΟ της 10ης πρωινής η κίνησις εις την πόλιν ήτο ζωηρά. Τα πλήθη συνεκεντρούντο εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν προς υποδοχήν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα υποδέχεται σήμερον την πρωίαν τον υπουργόν των Εσωτερικών
Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα υποδέχεται σήμερον την πρωίαν τον υπουργόν των Εσωτερικών Γεώργιον Παπανδρέου, ερχόμενον όπως εξετάση όλα τα εκκρεμή μεσσηνιακά ζητήματα και επικοινωνήση απ’ ευθείας μετά του μεσσηνιακού λαού, προς τον οποίον η Επανάστασις επέδειξε στοργικόν όντως ενδιαφέρον.
Ο υπουργός των Εσωτερικών, εκ των πραγματικώς νέων ανδρών, με το λάβα... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...το δε «Πανελλήνιον» συνεκέντρωσε την ώτ αριστοκρασί
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
O καιρός έγινε πολύ παράξενος και κοντεύει να μη είναι καλαματιανός με τας διαρκείς μεταβολάς και την αγωνίαν, την οποίαν σκορπίζει προς όλας τας διευθύνσεις τυραννών τους κοσμικομανείς και όσους υπελόγιζαν εις την βασιλείαν του ξανθού Φοίβου.
 
Η παραλία χθες το απόγευμα παρ’ όλην την...
Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΕΙΣ την αγοράν τα σαρακοστιανά ήσαν απρόσιτα εις τας λαϊκάς τάξεις
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
Η χθεσινή λιακάδα συνετέλεσεν εις την γενικήν έξοδον. Αι εξοχαί κατελήφθησαν εξ εφόδου από των προμεσημβρινών ωρών, εκεί δε το ελληνικόν γλέντι έδωσε και επήρε μέχρι βαθειάς νυκτός υπό τον γενικόν θαυμασμόν και την ιδιαιτέραν ικανοποίησιν όλων εκείνων οίτινες χρόνια είχαν να ιδούν γλέντι καθαρώς ελληνικό.
 
... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΚΑΘ’ όλον το λήξαν έτος 1922 εξεδόθησαν υπό της Μητροπόλεως 950 άδειας γάμων, υπεβλήθησαν
Η χθεσινή λιακάδα συνεκέντρωσε πολλούς εις την Παραλίαν, ο δε πολυύμνητος αντιβραχίων ήκουσε όλα τα θερμά λόγια της αγάπης των θαυμαστών του. Εις την ιεράν κώχην του «Πανελληνίου» είχε στήσει το στρατηγείον της η παρέα των μποέμ, ήτις υπό τα χειροκροτήματα της γαλαρίας προέβη εις λίαν ενδιαφερούσας ανακοινώσεις εκ των οποίων περισσότεροι συνεκινήθησαν και... Διαβάστε περισσότερα...