Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Ο ιατρός Γεώργιος Λαμπρακόπουλος και η Δις Ξένη Δημ. Αλεξοπούλου ετέλεσαν ενταύθα ...
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΔΙΑ την επισκευήν των οδών της γείτονος πόλεως Μεσσήνης το κοινοτικόν συμβούλιον εχορήγησε πίστωσιν δραχμών 3.000 και δραχ. 360 μηνιαίως υπέρ του εργολάβου του φωτισμού της πόλεως επί πλέον του συμπεφωνημένου μισθώματος.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθη και άλλο μηνιγγιτικόν κρούσμα ενταύθα επί παιδός παρά την... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια... Το Υπουργείον Επισιτισμού ειδοποίησε την Νομαρχίαν
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα του υπουργείου της Γεωργίας προς την Παμμεσσηνιακήν Ένωσιν αι τιμαί της σταφίδος εν Αγγλία την 16 τρέχοντος μηνός ήταν αι ακόλουθοι: Πύργου 57 – 58 σελλήνια, Αμαλιάδος 58-59, Πατρών 60-62, Παναρίτης 61-65 και Βοστίτσης 68-78 σελλήνια.
 
-ΠΑΡΑ της υποδιοικήσεως χωροφυλακής... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ περί της εφετινής καλλιεργείας της ορύζης, εν Μεσσήνη, όπου
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ περί της εφετινής καλλιεργείας της ορύζης, εν Μεσσήνη, όπου έλαβεν αύτη ως γνωστόν τεραστίαν εξάπλωσιν, ο νομογεωπόνος απηύθυνεν έγγραφον χθες προς τον διευθυντήν  της εκεί υποδιοικήσεως χωροφυλακής, τον πρόεδρον της κοινότητος και τον πρόεδρον του συνεταιρισμού ορυζοκαλλιεγείας, δια του οποίου παρακαλεί να καταστήσωσι γνωστόν προς τους... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... η Νομαρχία διέταξε χθες τους διευθύνοντας τα εν Παραλία δημοτικά σχολεία
ΚΑΤΑ την προχθεσινήν συνεδρίασιν του Ιατρικού  Συλλόγου ο προεδρεύων αντιπρόεδρος Δούσης ανεκοίνωσε προς την ολομέλειαν την παραίτησιν από του αξιώματος του προέδρου του Ιω. Κουρκή,  την οποίαν όμως ο Σύλλογος δια βοής δεν έκαμε αποδεκτήν. Μετά την πρότασιν προς το Υπουργείον Υγιεινής  και Κοινωνικής Προνοίας περί διορισμού  του ειδικού παθολόγου και... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... TA κρεοπωλεία χθες την πρωίαν παρουσίαζον πανηγυρικήν όψιν κατάφορτα εκ
TA κρεοπωλεία χθες την πρωίαν παρουσίαζον πανηγυρικήν όψιν κατάφορτα εκ κρεάτων παντός είδους, καταλλήλων μόνον δια τους έχοντας πλήρη τα χρηματοφυλάκια. Εντός ολίγου όμως η πλατεία του Μανιακίου προσέλαβε με τον θόρυβον των επερχομένων αγοραστών διάφορον όψιν. Οι τυχηρότεροι κατόρθωσαν να προμηθευθούν κρέας, οι δε λοιποί έμειναν με τας χείρας εσταυρωμένας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Δια την σήμερον προηγγέλθη μία εκλεκτή κοσμική συγκέντρωσις
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

TA κρεοπωλεία χθες την πρωίαν παρουσίαζον πανηγυρικήν όψιν κατάφορτα εκ κρεάτων παντός είδους, καταλλήλων μόνον δια τους έχοντας πλήρη τα χρηματοφυλάκια. Εντός ολίγου όμως η πλατεία του Μανιακίου προσέλαβε με τον θόρυβον των επερχομένων αγοραστών διάφορον όψιν. Οι τυχηρότεροι κατόρθωσαν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Οι νυκτερινοί τροβαδούροι ήρχισαν να συστηματοποιούν την δουλίτσαν των
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Ο καιρός φαίνεται ότι απεκατεστάθη οριστικώς προς μεγάλην χαράν των συμπολιτών οίτινες τας μεταμεσημβρινάς ώρας κάμνουν την απαραίτητον ηλιοθεραπείαν. Ο μαιτρ συνιστά την Αγίαν Σιώνα όπου το έδαφος είναι πολύ ξηρόν και ημπορεί κανείς να παραμείνη ολοκλήρους ώρας εις το ύπαιθρον, χωρίς να... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια... Η μόδα κατήντησεν ανοικονόμητος και αι ωραιοφιλικαί αντιπρόσωποι...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Η χθεσινή λιακάδα συνεκέντρωσε πολλούς το απόγευμα εις την Παραλίαν και τον αντιβραχίονα, τα καναπεδάκια του οποίου μετεβλήθησαν εις κήπους. Οι παγωμένοι από το κρύο και σαπισμένοι από την υγρασίαν συμπολίται ησθάνθησαν χθες αρκετά την ηλιακήν θαλπωρήν.
 
ΩΣ όμως ο ξανθός Φοίβος... Διαβάστε περισσότερα...
Η προαγγελθείσα κοσμική συγκέντρωσις εματαιώθη καθόσον οι εμιγκρέδες απεδοκίμασαν τας εκπλήξε
Πριν από 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
 
Ο καιρός εξακολουθεί να επιμένει, έχει δε κρεββατώσει όχι ολίγους συμπολίτας εκ των αψηφούντων την δολοφονικήν υγρασίαν. Ο πολύς κόσμος φρόνιμος ποιών προφυλάσσεται όσον δύναται καταργήσας και αυτάς τας νυκτερινάς εξόδους.
 
-Η προαγγελθείσα κοσμική συγκέντρωσις...
Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Η Παραλία χθες παρ’ όλας τας προβλέψεις του ωραιογράφου εκράτησε δι’ εαυτήν
ΕΝ από τα τετραγωνικώτερα νεοελληνικά μυαλά, το οποίον αφήκε σημεία φωτεινής δράσεως εις την γενικήν διοίκησιν των νήσων του Αρχιπελάγους, ανέλαβεν από της χθες το Υπουργείον Εσωτερικών. Ο Παπανδρέου είναι εκ των αληθώς νέων ανδρών προς τους οποίους μετ’ ελπίδων αποβλέπει το δοκιμασθέν ελληνικόν κράτος, ήτο δε ο μόνος ενδεδειγμένος να αναλάβη την διεύθυνσιν... Διαβάστε περισσότερα...