Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΙ συγκεντρώσεις του «Πανελληνίου» προσελκύουν όλους τους θέλοντας να εισδύσουν εις τα μυστήρια της μεταφυσικής, όπως αρέσκεται να βεβαιοί ο ξανθός μαιτρ. Βλέπει κανείς εις την ιεράν κώχην του κέντρου εκείνους που ήθελαν να ζουν με τον εαυτόν των και τας αναμνήσεις του παρελθόντος. Απαρνητάς της ζωής, φιλοσόφους και ρεαλιστάς που κατεβάζουν έως την... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία...
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΤΟ Υπουργείον των Εκκλησιαστικών ενέκρινε την δια δημοπρασίας εκτέλεσιν των επισκευών του ενταύθα Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου των οποίων η δαπάνη ανέρχεται εις δραχμάς 60.000.
 
ΕΙΣ τας φυλακάς Κυπαρισσίας προχθές περί την 4ην απογευματινήν ώραν ο εν αυτοίς κρατούμενος κατάδικος Γεώργιος... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η χθεσινή ημέρα συνεκέντρωσε πολύ κόσμον εις την Παραλίαν, εις την οποίαν περί τας εσπερινάς ώρας εξεστράτευσαν και οι ιεροί καθοσιωμένοι των Καλαματιανών κέντρων. Εμφανίσεις λίαν ενδιαφέρουσαι επροκάλεσαν εις τον αντιβραχίονα την γενικήν προσοχήν. Ένα γκρουπ κομψοκοστουμαρισμένο και με αριστίκ του καπελάκια, ήστραψε και εβρόντησε προς όλας τας διευθύνσεις... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΔΗΛΟΥΤΑΙ σαφώς ότι αποκλείονται της εσπερίδος νεάνιδες άγουσαι ηλικίαν ελάσσονα των 15 ετών και νέοι ανήλικοι
ΑΥΡΙΟΝ περί ώραν 7ην μ.μ. δίδεται εν τη αιθούση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμών η υπό της Κοινωνικής Αναπλάσεως οργανωθείσα προεσπερίς. Της προεσπερίδος θα μετάσχουν τα μέλη του Συλλόγου της Κοινωνικής Αναπλάσεως, οι ανώτεροι αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι και αι διευθύνσεις των ενταύθα τραπεζών και εταιρειών. 
 
ΔΗΛΟΥΤΑΙ σαφώς ότι... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η ζέστη τις πρώτες απογευματινές ώρες των τελευταίων ημερών κατέστη πολύ αισθητή και οι κόσμος αισθάνεται την ανάγκην να απαλλαγή του επανωφορίου.
 
-Η Παραλία αρχίζει να γίνεται αληθινόν θαύμα ωμορφιάς, ο αντιβράχιων προς το βράδυ αισθητή ηδονή και το «Πανελλήνιον» να αποκτά περισσότερον ενδιαφέρον.
 
-ΟΙ ξένοι τας τελευταίας ημέρας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η ζέστη τις πρώτες απογευματινές ώρες των τελευταίων ημερών κατέστη πολύ αισθητή και οι κόσμος αισθάνεται την ανάγκην να απαλλαγή του επανωφορίου.
 
-Η Παραλία αρχίζει να γίνεται αληθινόν θαύμα ωμορφιάς, ο αντιβράχιων προς το βράδυ αισθητή ηδονή και το «Πανελλήνιον» να αποκτά περισσότερον ενδιαφέρον.
 
-ΟΙ ξένοι τας τελευταίας ημέρας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΟΙ προμηθευθέντες τον πασχαλινόν αμνόν κατά την χθεσινήν εφάνησαν τυχηρότεροι των άλλων. Πάντως όμως δια να λάβη κανείς την ηρωικήν απόφασιν και προμηθευθή αμνόν έπρεπε να έχη το χρηματοφυλάκιον πλήρες. Και εις τοιαύτην κατάστασιν ολίγοι εκ των συμπολιτών το είχαν. Οι περισσότεροι έλαβον την άγουσαν προς τα κρεοπωλεία.
 
ΠΟΛΛΟΙ συμπολίται... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΕΙΣ την συνοικίαν Αγίου Νικολάου ανευρέθη εκτεθειμένον αρτιγέννητον βρέφος θήλυ αβάπτιστον, το οποίον παρεδόθη εις την δημοτικήν αρχήν ίνα μεριμνήσει δια την διατροφήν και φύλαξίν του.
 
-ΠΑΡΕΔΩΣΕ χθες την αγίαν του ψυχήν εις ηλικίαν 102 ετών ο εξ Αρφαρών Δημήτριος Καμαρινός περιστοιχούμενος από προσφιλή τέκνα. Τύπος φιλοστόργου συζύγου, πατρός... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΤΟ τμήμα της κοινωνικής και ηθικής αγωγής του Συλλόγου της Κοινωνικής Αναπλάσεως ανεκοίνωσε χθες εις τους προσελθόντας εν τη Λαϊκή Σχολή γονείς και κηδεμόνες ότι επελήφθη του ζητήματος της παιδονομίας εν τη πόλει μας, όπερ ζήτημα είναι λίαν σπουδαίον και μέλλει να προστατεύση την μαθητιώσαν νεολαίαν από πλείστους κινδύνους. Η εκλογή και ο διορισμός του... Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ εντός των ημερών το εκτελεστικόν διάταγμα περί φορολογίας των ξενογλώσσων επιγραφών των καταστημάτων
ΕΙΣ το πολυτάραχον ακρογιάλι συνεκεντρώθησαν χθες το απόγευμα όλοι οι φυσιολάτραι, οίτινες δεν έχασαν  την ευκαιρίαν δια να υμνήσουν άλλην μία φοράν εις τους μαθητάς των τη ζωήν του υπαίθρου και να τους υποσχεθούν ότι εις το μέλλον θα παρουσιασθούν εκπλήξεις.
 
-ΔΕΙΛΑ δειλά ενεφανίσθη το πρώτον ψαθάκι χθες εις την Παραλίαν, ήτο όμως παλαιόν και... Διαβάστε περισσότερα...