Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΤΑ ολίγα της Μεσσηνίας δάση ήρχισαν πάλιν να καίωνται, χάρις εις ασυνειδήτους ίσως
ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας κατόπιν αναφοράς του προέδρου της Κοινότητος Νεοχωρίου του Δήμου Ιθώμης, υποδεικνύοντος ότι το φράγμα του υδρομύλου της Μονής Βουλκάνου λόγω των ακαθαρσιών προξενεί βλάβην εις την δημοσίαν υγείαν, διέταξεν όπως συγκληθή η κατά νόμον επιτροπή υδραυλικών και γνωμοδοτήση εάν λόγοι δημοσίας υγείας επιβάλλουσι την άρσιν του φράγματος... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ χθεσινόν εκ Θεσσαλονίκης τηλεγράφημα το ατμόπλοιον «Θέτις» εφ’ ου επιβαίνουν 800 Μεσσήνιοι απολυθέντες έφεδροι απογραφής 1921 ανεχώρησε την 8 μ.μ. ώραν της παρελθούσης Παρασκευής κατευθυνόμενον ενταύθα. Κατά τους υπολογισμούς της Λιμενικής Αρχής θα παραπλεύση εις τον λιμένα μας τας νυκτερινάς ώρας της σήμερον. Εις τους αφικνουμένους παρασκευάζεται... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΕΝΑ καραβάνι εκδρομέων ανεχώρησε χθες δια Κορώνην εν χορδαίς και οργάνοις κινήσαν τον ζηλόφθονον ίμερον όλων εκείνων που είχον την ατυχίαν να παραστούν κατά την θορυβώδη αναχώρησίν των.  Μεταβαίνουν εις την Κορώνην όπου επληροφορήθησαν ότι υπάρχει εξαιρετική κοσμική κίνησις, συγκινήσεις, πνεύμα και αφθονία εκπλήξεων.
 
ΑΙ πληροφορίαι των είναι... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ την προχθεσινήν έκτακτον συνεδρίασιν του Πλημμελειοδικείου εισήχθησαν  υπό του Εισαγγελέως και εξεδικάσθησαν αι κατά των κάτωθι κατηγορουμένων επί αισχροκερδεία κατηγορίαι. 
Η κατά Βασ. Αλεξανδροπούλου καταδικασθέντος εις φυλάκισιν μιας εβδομάδος και 500 δραχμών χρηματικήν ποινήν, διότι επώλησε πατάτες προς 3 δραχ. κατ’ οκάν, Δημ. Διαμαντοπούλου... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΕΙΣ τον Αλμυρόν προχθές οι μποέμ συνηντήθησαν
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες εις τους Νομάρχας ότι επιτρέπεται η μετανάστευσις των εφέδρων των απολυθεισών κλάσεων 1919 και 1920, τηρουμένων των διατάξεων προηγουμένης εγκυκλίου του ρυθμιζούσης τας απαιτουμένας διατυπώσεις.
 
-Η χθεσινή ημέρα ως συνήθως συνεκέντρωσε πολύν κόσμον εις την... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Η Παραλία τας προεσπερινάς ώρας συγκεντρώνει κόσμον και κοσμάκην
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΧΘΕΣ την 9.30 νυκτερινήν ώραν εις την συνοικίαν Φυτειάς ο Κων. Γιατράκος έχοντας προηγουμένας αφορμάς εφόνευσεν τον Γ. Λιακουνάκον, πυροβολήσαντος πεντάκις κατ’ αυτού. Ο Λιακουνάκος θανασίμως τραυματισθείς εξέπνευσε μετ’ ολίγα λεπτά της ώρας, ο δε δράστης ετράπη εις φυγήν διαφυγόντος την σύλληψιν.
 ... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ πρόσκλησις του αρχηγείου Χωροφυλακής περί εισαγωγής ιδιωτών εις το δεύτερον Τμήμα του σχολείου τούτου. Καθορίζεται ότι οι επιθυμούντες να εισαχθώσι δέον να κέκτηνται απολυτήριν Γυμνασίου ή να φοιτώσιν εν τω Πανεπιστημίω, να άγωσι δε ηλικίαν από 18-24 ετών. Προσόντα κέκτηνται και οι υπηρετήσαντες εις το σώμα ως λοχίαι ή επιλοχίαι, απελθέντες δε... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΛΑΘΟΣ  κάμνουν οι Καλαματιανοί υποστηρίζοντες ότι υπάρχει εις την πόλιν μας κοσμική κίνησις. Πλην των παραλιακών συγκεντρώσεων, αίτινες πολύ απέχουν του να έχουν οιανδήποτε σχέσιν με όσα βεβαιούν οι ωραιογράφοι, κίνησις ουδαμού αλλού σημειούται.
 
-ΕΙΣ την Κορώνην όμως δεν συμβαίνει το ίδιον. Εκεί η ζωή εκδηλούται μέσα εις τόνους ενθουσιασμού,... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ υπό του Αισχροδικείου
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
ΔΙΑ την επισκευήν της οδού Καλαμών – Τριπόλεως, δια την οποίαν οι καρραγωγείς είχον αναφερθή εις τον Νομάρχην, ο Νομομηχανικός προς ον ο Νομάρχης είχε διαβιβάση την αίτησιν απαντών χθες εγνώρισε ότι έχει και αυτός υπ όψιν του το ζήτημα, ιδιαίτατα δε το από Καλαμών εις Άγιον Φλώρον τμήμα της οδού ταύτης, αναμένων... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Μεσσήνης η ακουσίως απαχθείσα δεκαπενταέτις Γιαννούλα θυγ. Διον. Μεϊντάνη ή Τριανταφυλλοπούλου κατορθώσασα να διαφύγη των χειρών του απαγωγέως παρουσιάσθη εις την Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής της γείτονος πόλεως Μεσσήνης και κατήγγειλε την πράξιν.
Η Αστυνομία καταγίνεται εις την σύλληψιν του απαγωγέως.
 ... Διαβάστε περισσότερα...