Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...ΤΟ Υφαντήριον «Η Ανατολή» Α. Ι. Νιάρχου εν Καλάμαις εκτελεί παραγγελίας παντός μεγέθους
Ο Σύνδεσμος των Δημοσίων Υπαλλήλων εζήτησε παρά της Λέσχης Αθηνών δείγματα των εξ Αγγλίας προμηθευομένων παρ’ αυτής υφασμάτων δια τους δημοσίους υπαλλήλους, ίνα παρασχεθώσι τοιαύτα και εις τα μέλη του ενταύθα Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος εζήτησεν επίσης πληροφορίας και δια τα ανεγειρόμενα παρ’ εταιρείας και εξοφλούμενα με δόσεις οικήματα δημοσίων υπαλλήλων με τας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ υπό της Αστυνομίας οι Αποστ. Δημητρακόπουλος, διότι επώλει οίνον εφετινής εσοδείας προς δραχ. 8 κατ’ οκάν, Δημ. Διαμαντόπουλος, διότι επώλει ντομάτα προς δρχ. 2,40 κατ’ οκάν, Δημ. Φιλιόπουλος, διότι επώλει οίνον περυσινής εσοδείας προς δρχ. 8 κατ’ οκάν, Κ. Αλεξανδρόπουλος, διότι επώλει μάπαις προς 2,20 κατ’ οκάν ενώ εν τη αγορά επωλούντο προς... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
 
ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής του Διοικητού της Χωροφυλακής Παπαναγιώτου ετέθη από χθες εν ισχύ η αστυνομική διάταξις περί καταδιώξεως των περιφερομένων αδεσπότων χοίρων οίτινες θα φονεύονται, καταγγελλομένων συγχρόνως των κατόχων αυτών επί παραβάσει της αστυνομικής διατάξεως.
 
-ΤΗΝ πρωίαν εις την όπισθεν του σιδηροδρόμου συνοικίαν Νησάκι ανευρέθη... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΠΑΡΑ της Διοικήσεως Χωροφυλακής καταρτίζεται ήδη αστυνομική διάταξις δια της οποίας καθορίζοντας αι ώραι του ανοίγματος και κλεισίματος των διαφόρων καταστημάτων και κέντρων. Δι’ αυτής καθορίζεται ότι τα διάφορα κέντρα θα κλείουσι την 2αν μεταμεσονύκτιον ώραν, λαμβάνεται δε πρόνοια ίνα εν καφενείον παραμένη εν Παραλία καθ’ όλην την νύκτα ανοικτόν προς... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Ο συμπαθής κομφερανσιέ λαβών τας τελευταίας ημέρας σοβαράς ενθαρρύνσεις, απεφάσισε να πραγματοποιήση την διαρκώς αναβαλλομένην διάλεξίν του. Και προς τον σκοπόν τούτον πρoέβη εις τας αναγκαίας βολιδοσκοπήσεις, έσχε δε την υψίστην επιτυχίαν να αποσπάση υπόσχεσιν της Μονταίν, ότι θα διεξαγάγη προπαγάνδαν εις τας τάξεις του θηλυκοκόσμου και από της παρούσης... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εκ Κυπαρισσίας, ότι την εσπέραν της προχθές εις το χωρίον Σαρακινίδα του τέως Δήμου Αετού η Γαρουφαλιά Κ. Γιαννοπούλου εφόνευσεν εξ αμελείας την Δήμητραν Ιωάν. Γιαννοπούλου.
 
-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Γλιάτα του Δήμου Ανδανείας εψήφισε πίστωσιν δραχμών 700 δια την χαλικόστρωσιν τμήματος της κεντρικής οδού από του συνοικισμού... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΑ πληροφορίας εξ Αθηνών αι διαπραγματεύσεις προς καταρτισμόν των συνδυασμών εξακολουθούν, εάν δε δεν παρεμβληθούν μεγάλαι δυσχέρειαι οι συνδυασμοί των επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης δε θα βραδύνουν να αναγγελθούν. Η διάστασις μεταξύ των Ηλ. Μαυρομιχάλη και Π. Φλέσσα εξακολουθεί υφισταμένη, χωρίς ελπίδα συνεννοήσεως. Κατά συνέπειαν θα καταρτισθούν δύο... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΤΟ ατμόπλοιον «Αγία Βαρβάρα» εκτελεί εβδομαδιαίον τακτικόν δρομολόγιον Καλαμών – Πειραιώς
ΔΙΑ κοινοποιηθείσης χθες διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία προς επίδoσιν δηλώσεων φορολογίας κινητής και ακινήτου περιουσίας παρατείνεται μέχρι της 15ης Οκτωβρίου. Οι μη δηλώσαντες μέχρι της ημέρας ταύτης θα υποστώσι τας βαρυτέρας του νόμου συνεπείας. Δια τους κατόχους περιουσίας εις το εξωτερικόν είτε εις ξένον συνάλλαγμα ή ξένα... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΠΑΡΑ του αγρονόμου Καλαμών Γαβαλά εκλήθη το αγροτικόν γνωμοδοτικόν συμβούλιον ίνα συνέλθη εν τη αιθούση της δημaρχίας και γνωμοδοτήση επί των εξής θεμάτων: 1) περί διαιρέσεως εις κτηματικάς θέσεις της αγροτικής  περιοχής Καλαμών, 2) περί διακανονισμού της βοσκής εις ορισμένας περιοχάς και 3) περί του αριθμού των αναγκαιούντων εις τον δήμον αγροφυλάκων και... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Ο Μποροβίλας έπαυσε πλέον να είναι ευεργετικός για τους νυκτερινούς θαμώνας του «Πανελληνίου» και των κέντρων της πόλεως. Είναι τόσον ισχυρά τα αέρινα κύματα που εξαποστέλλει από την πολυθέλγητρον και πολυύμνητον Αλαγωνίαν, ώστε και ούτοι οι φυσιολάτραι αναγκάζονται να λάβουν προφυλακτικά μέτρα.
 
-Η χθεσινή ζουρ – φιξ της Παραλίας παρουσίασεν... Διαβάστε περισσότερα...